Exam Routine
1. First Terminal Examination Routine for Classes VI -VIII View
2. First Terminal Examination Routine for Classes IX - XII View